De dakloze vluchtelingen gaan opnieuw een weekeind in dat ze zelfs overdag nergens terecht kunnen!

Als zelfs het Wereldhuis gesloten is, waar moeten ze dan naar toe, zonder geld, zonder voedsel, zonder iets?

Herhaalde oproep:
Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam  

Herhaalde oproep aan B&W A’dam
Dringende oproep financiële hulp
Het wel en wee van mensen die nergens naartoe kunnen

Van: Ton Meurs <meursam@hotmail.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 23:34
Aan: info@wereldhuis.org; info@doktersvandewereld.org; VluchtelingenWerk Nederland; info@vluchteling.nl; Amnesty International; netth@unhcr.org; groenlinks@raad.amsterdam.nl; amsterdam@sp.nl; pvda@raad.amsterdam.nl; D66@raad.amsterdam.nl; partijvoordedieren@amsterdam.nl; bijeen@raad.nl
Onderwerp: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam  
https://www.facebook.com/ton.meurs.7/media_set?set=a.2519664468052536&type=3


  Beste mensen, 

Bij deze ben ik zo vrij mijn mail van 22 juni aan u enigszins aan te passen.
Er verblijven nu zo’n 65 mensen die in Uilenstede gewoond hebben op straat of zeer tijdelijk bij vrienden of bekenden. Afgelopen maandag kwamen er ongeveer hetzelfde aantal bij uit de Bijlmerdreef. Zou u, net als Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en het ASKV, de oproep aan B&W van Amsterdam in mijn mail van 19 juni, om onmiddellijk een NOODOPVANG voor ongedocumenteerden te openen, willen ondersteunen? Zou u dat dan zowel aan B&W als aan ons kenbaar willen maken? U kunt dat op verschillende manieren doen:

A. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt;
B. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en tevens onze mail; C. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en geeft uw eigen motivatie;
D. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en geeft uw eigen motivatie en tevens onze mail.

In alle gevallen hartelijk dank, Ton Meurs


Hier volgt eerst de mail van Taakgroep Vluchtelingen:
Van:
Frans Zoer <frans.zoer@hotmail.com>
Verzonden: zaterdag 22 juni 2019 09:24
Aan: r.grootwassink@amsterdam.nl
CC: anneklerks@hotmail.com; ton Meurs van
Onderwerp: FW: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam   Hooggeachte wethouder Groot Wassink, Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd. Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is. Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed,bad&broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan. Met vriendelijke groet, Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Amsterdam, 19 juni 2019 (eveneens enigszins aangepast)

Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag 17 juni op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 7 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:


<Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. >

Dus zelfs  voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle  ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook de 66 uit de Bijlmerdreef welke zich sinds maandag 24 juni eveneens op straat of zeer tijdelijk bij vrienden of kennissen bevinden, een Noodopvang in te richten.


Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen,  omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.

Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en heeft, vrezen wij, dit ook gedaan aan de mensen van de Bijlmerdreef.

Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk  tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook  verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede


Onze strijd voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Na de correspondentie met de gemeente stuurden we deze met de volgende vraag naar bij ongedocumenteerde vluchtelingen betrokken organisaties en partijen:
Wie dient de motie in voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam?  

Van: Ton Meurs <meursam@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 12 september 2019 13:03

Aan: info@wereldhuis.org <info@wereldhuis.org>; info@doktersvandewereld.org <info@doktersvandewereld.org>; ASKV Steunpunt Vluchtelingen <info@askv.nl>; VluchtelingenWerk Nederland <communicatie@e.vluchtelingenwerk.nl>; info@vluchteling.nl <info@vluchteling.nl>; Amnesty International <ai@e.amnesty.nl>; netth@unhcr.org <netth@unhcr.org>; groenlinks@raad.amsterdam.nl <groenlinks@raad.amsterdam.nl>; pvda@raad.amsterdam.nl <pvda@raad.amsterdam.nl>; D66@raad.amsterdam.nl <D66@raad.amsterdam.nl>; G.A. Scholte <gscholte@dds.nl>; Frans Zoer <frans.zoer@hotmail.com>; partijvoordedieren@amsterdam.nl <partijvoordedieren@amsterdam.nl>; sp@raad.amsterdam.nl <sp@raad.amsterdam.nl>; bijeen@raad.amsterdam.nl <bijeen@raad.amsterdam.nl>; partijvoordedieren@raad.amsterdam.nl <partijvoordedieren@raad.amsterdam.nl>; denk@raad.amsterdam.nl <denk@raad.amsterdam.nl>
Onderwerp: Wie dient de motie in voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam?  
Beste mensen,
Op 14 juli l.l. stuurde ik u onder de kop <Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam> de correspondentie tussen mevr. Klerks, sprekend namens wethouder Groot Wassink, en ondergetekende. 
Daarna vond nog een korte mailwisseling tussen mevr Klerks en mij plaats die hieronder aan de correspondentie is toegevoegd. 
Daarin staat zowel iets goeds als iets slechts. 
Het goede: dat er over het opnemen (met gebouw en al) van de vrouwengroep van Wij Zijn hier in de 24Uursopvang werd gepraat. 
Het slechte: <omdat het college niet van plan is om een noodopvang te openen, wil zij ook niet (een deel van) de zorg van groepen die elders verblijven, op zich nemen.>
Onder het laatste hebben de ongedocumenteerden het afgelopen half jaar erg geleden. 
Zowel voor de vluchtelingen als hulporganisaties en individuele hulpverleners is de rek er totaal uit en zijn de mogelijkheden zo goed als uitgeput. Grote frustratie en wanhoopskraken waren het gevolg. Op dit moment leven er tientallen mensen op straat en zo’n 100 verdeeld over 2 kraakpanden in zeer primitieve omstandigheden, waar ze bovendien elk moment weer uitgezet kunnen worden.

In onze mail van 14 juli aan mevr Klerks motiveerden wij in tweede instantie de Noodopvang als volgt:
<Wij zijn blij met de intenties van de 24Uursopvang en zijn er ons van bewust dat deze ondanks aanvankelijke tegenstand, o.a. met name van de landelijke overheid, is gerealiseerd. Wij zijn er ons ook van bewust dat juist de grondige wijze waarop u deze wilt realiseren, zowel bij het verwerven van geschikte gebouwen als bij het voorlichten van de omwonenden, tot stagnatie kan zorgen.
U schrijft: ‘Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden.’ Als we goed zijn geïnformeerd bevindt ongeveer de helft van deze 500 zich momenteel al in de huidige 3 grote locaties waarvan, zoals u schrijft,  de huur begin 2020 afloopt, en gaat het voor een groot deel over zieke, gewonde, kwetsbare mensen die zich reeds in de opvang van HVO-Querido en het Leger des Heils bevonden en daarom terecht als eersten voor de (nieuwe) 24Uursopvang in aanmerking zullen komen.

Die ziekte, verwondingen en kwetsbaarheid hebben de vluchtelingen deels opgelopen in het land van herkomst, op hun vlucht, in het land van eerste aankomst in Europa, maar ook in ons land tijdens het leven op straat en in kraakpanden met beperkte voorzieningen.
Het niet aanpakken van dat leven op straat en in kraakpanden, het niet voorzien in een noodopvang, zal tot meer zieke en kwetsbare mensen leiden, die de aanvankelijke instroom van de 24Uursopvang, wanneer die er al is, zal bepalen. Tot de 24Uursopvang volledig uit zieke en kwetsbare mensen bestaat die nergens anders naartoe kunnen, niet uitstromen dus, instroom onmogelijk maken, en net zolang tot de 24Uursopvang volledig is verstopt.
Noodopvang is niet een extra belasting naast een 24Uursopvang, noodopvang, die veel eenvoudiger te realiseren is dan de 24Uursopvang, is een voorwaarde om de 24Uursopvang niet binnen de kortste keren te doen stagneren, is dus als zodanig een noodzakelijk onderdeel van een 24Uursopvang met kans van slagen.

Het erkennen van de noodzaak tot een 24Uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen om in rust aan hun toekomst te kunnen werken, betekent dat Amsterdam die noodzaak ook erkent voor degenen die zich nog niet in die opvang of op de wachtlijst voor die opvang bevinden. Het begin van die noodzakelijke rust is de noodopvang.>

Welke politieke partij onder de geadresseerden, welke politicus wil de blijkbaar noodzakelijke motie voor deze onontbeerlijke noodopvang indienen? Wie onder de geadresseerden wil zijn invloed doen gelden om deze motie tot stand te brengen?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Ton Meurs, supporter Wij Zijn Hier

——————————–
College: geen Hulp en geen NOODOPVANG, op Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

(geactualiseerd 16 september 2019)
DE CORRESPONDENTIE MET DE GEMEENTE

Als antwoord op mijn laatste mail aan mevrouw Klerks ontvingen we nog een mail:

Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 16:19
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink  
Daarover lopen nog gesprekken met het Leger des Heils en Rochdale, dus dat weet ik nog niet.
Groeten, Anne

Mijn laatste mail aan B&W en daarmee aan mevrouw Klerks. Vanaf 8 mei jl deden we, en dan vooral de vluchtelingen van toen #Uilenstede, ons uiterste best om aan te tonen dat er geen enkele opvang in Amsterdam was voor een ongedocumenteerde vluchteling die zich aanmeldde en dat een Noodopvang dringend nodig was. Veel organisaties voor ongedocumenteerden waren het met ons eens. De geplande 24Uursopvang (al vol voor ze is begonnen) veroorzaakt een harder standpunt dan ooit voor de mensen op straat. We stuitten op een muur. Maar de wal zal het schip keren.
En:
<Wij blijven ernaar streven het college ervan te overtuigen dat Noodopvang nodig is om de directe nood van de vluchtelingen op straat te lenigen, maar ook omdat alleen de preventie van een Noodopvang kan voorkomen dat de 24Uursopvang binnen de kortste keren verwordt tot een volle ziekenboeg, waarin voor een (nog) gezond iemand geen plaats meer is.> (uit een van onze mails)

Ton Meurs
Do 18-7-2019 20:22
Klerks, Anne
Geachte mevrouw Klerks,
Dank voor uw verduidelijking die ons niet blijer maakt. Toch een vraag dan over dat ‘elders verblijven’.
Maar het college is wel bereid de ‘elders verblijvende’ vrouwen van We Are Here met pand en al in de 24Uursopvang op te nemen?

Met vriendelijke groet, Ton Meurs, supporter We Are Here

Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 10:46
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

Excuus voor de onduidelijkheid: omdat het college niet van plan is om een noodopvang te openen, wil zij ook niet (een deel van) de zorg van groepen die elders verblijven, op zich nemen.

Wb het verzoek om het optreden van de politie tegen mensen die een magazine verkopen, te stoppen:

–          Heeft u nagevraagd bij de politie waarom dit is gebeurd? In de basis geldt de regel in de stad dat mensen die zich op straat houden aan de regels (ic de APV) niet worden aangehouden. Wellicht is de verkoop van een blad volgens de APV verboden?

Met vriendelijke groet,

Anne Klerks

Sr. Beleidsadviseur / Programmamanager ongedocumenteerden

Gemeente Amsterdam

Van: Ton Meurs

[mailto:meursam@hotmail.com]

Verzonden: woensdag 17 juli 2019 15:41
Aan: Klerks, Anne
Onderwerp: FW: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte mevrouw Klerks,

Zo begrijpen wij ook dat het college van mening is goed bezig te zijn met de 24Uursopvang. Maar tegelijk betreuren wij het dat het niet van plan is om daarnaast een Noodopvang te openen, waardoor er geen enkele opvang is voor een ongedocumenteerde zich nieuw aanmeldt of uit een kraakpand op straat wordt gezet. 

Wij blijven ernaar streven het college ervan te overtuigen dat Noodopvang nodig is om de directe nood van de vluchtelingen op straat te lenigen, maar ook omdat alleen de preventie van een Noodopvang kan voorkomen dat de 24Uursopvang binnen de kortste keren verwordt tot een volle ziekenboeg, waarin voor een (nog) gezond iemand geen plaats meer is.

Uw toezegging van evaluatie en zonodige aanpassing geeft ons enige hoop.

Wij stellen het op prijs dat uw NGO’s de vluchtelingen buiten de gemeentelijke opvang zullen blijven volgen en daarover rapporteren aan de wethouder. Wij zullen op onze beurt deze NGO’s op de hoogte houden.

Ook waarderen wij het zeer dat u al zo snel de eigenaar van Kuiperbergweg 26 heeft benaderd. Zijn antwoord verbaast ons niet, veel eigenaren hadden opeens plannen nadat hun pand gekraakt was. Omdat de gemeente de uitvoering helaas niet controleerde of handhaafde bleven veel panden na de ontruiming nog heel lang leeg. Wij zullen voor het Kort Geding de plannen van de eigenaar op zijn merites beoordelen.

Wij missen uw antwoord op ons verzoek de zorg voor het pand Kuiperbergweg 26 op u te nemen. Weliswaar is een van hulporganisaties weer gestart met voedselvoorziening, deze is helaas onvoldoende voor het groeiend aantal bewoners. Bovendien gaat het niet alleen om voedsel maar om alle basisvoorzieningen. 

Tot onze ontsteltenis hebben we bovendien geconstateerd dat de politie optreedt tegen vluchtelingen die een magazine verkopen. Wij verzoeken via u de burgemeester dringend om dit optreden te stoppen tegen mensen die hun situatie creatief naar buiten brengen en met trots tenminste voor een klein deel in hun onderhoud trachten te voorzien.

Wij danken u hiervoor bij voorbaat, en danken u ook voor de laatste raadsbrief voor de vergadering van 11 juli met bijlagen, waarin we tot ons genoegen o.a. zien dat er weer een wachtlijst is geopend voor de mensen die zich melden voor de 24Uursopvang.

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner ongedocumenteerden buiten de gemeentelijke opvang


Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 09:53
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

We begrijpen uw zorgen, maar het college is niet van plan om een noodopvang te openen. Onze NGO’s zullen de groep die niet in de gemeentelijke opvang zit, wel volgen en daarover rapporteren aan de wethouder en de gemeenteraad.

Ik heb nagevraagd hoe de eigenaar van het pand aan de Kuiperbergweg in deze kwestie staat, maar dat is geen optie. Hij is bezig met een renovatie en wil na de bouwvak daarmee verder. Hij staat er niet voor open om deze locatie (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor de groep die er nu zit.

Tot slot: het college zal uiteraard kritisch blijven op de samenwerking met het rijk en de ketenpartners. Het beleid / onze aanpak blijft voortdurend in ontwikkeling en kan (door het college) worden aangepast. We willen nu starten met een goede uitvoering, daarna evalueren en waar nodig weer aanpassen.

Ter informatie heb ik nog de laatste raadsbrief van 11 juli met bijlagen bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Anne Klerks

Sr. Beleidsadviseur / Programmamanager ongedocumenteerden

Gemeente Amsterdam

Van: Ton Meurs

[mailto:meursam@hotmail.com]

Verzonden: zondag 14 juli 2019 22:01
Aan: Klerks, Anne
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Amsterdam, 14 juli 2019

Aan B&W Amsterdam,

Geachte mevrouw Klerks,

Hartelijk dank voor uw bericht van 9 juli jl. Ik begrijp dat u hiermee mijn gelijkluidend bericht aan B&W, aan wethouder Groot Wassink en aan u, als woordvoerder 24Uursopvang, van 19 juni jl. beantwoordt.

Wij zijn blij met de intenties van de 24Uursopvang en zijn er ons van bewust dat deze ondanks aanvankelijke tegenstand, o.a. met name van de landelijke overheid, is gerealiseerd. Wij zijn er ons ook van bewust dat juist de grondige wijze waarop u deze wilt realiseren, zowel bij het verwerven van geschikte gebouwen als bij het voorlichten van de omwonenden, tot stagnatie kan zorgen.
U schrijft: ‘Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden.’ Als we goed zijn geïnformeerd bevindt ongeveer de helft van deze 500 zich momenteel al in de huidige 3 grote locaties waarvan, zoals u schrijft,  de huur begin 2020 afloopt, en gaat het voor een groot deel over zieke, gewonde, kwetsbare mensen die zich reeds in de opvang van HVO-Querido en het Leger des Heils bevonden en daarom terecht als eersten voor de (nieuwe) 24Uursopvang in aanmerking zullen komen.

Die ziekte, verwondingen en kwetsbaarheid hebben de vluchtelingen deels opgelopen in het land van herkomst, op hun vlucht, in het land van eerste aankomst in Europa, maar ook in ons land tijdens het leven op straat en in kraakpanden met beperkte voorzieningen.
Het niet aanpakken van dat leven op straat en in kraakpanden, het niet voorzien in een noodopvang, zal tot meer zieke en kwetsbare mensen leiden, die de aanvankelijke instroom van de 24Uursopvang, wanneer die er al is, zal bepalen. Tot de 24Uursopvang volledig uit zieke en kwetsbare mensen bestaat die nergens anders naartoe kunnen, niet uitstromen dus, instroom onmogelijk maken, en net zolang tot de 24Uursopvang volledig is verstopt.
Noodopvang is niet een extra belasting naast een 24Uursopvang, noodopvang, die veel eenvoudiger te realiseren is dan de 24Uursopvang, is een voorwaarde om de 24Uursopvang niet binnen de kortste keren te doen stagneren, is dus als zodanig een noodzakelijk onderdeel van een 24Uursopvang met kans van slagen.

Het erkennen van de noodzaak tot een 24Uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen om in rust aan hun toekomst te kunnen werken, betekent dat Amsterdam die noodzaak ook erkent voor degenen die zich nog niet in die opvang of op de wachtlijst voor die opvang bevinden. Het begin van die noodzakelijke rust is de noodopvang.

Reeds in mijn mail van 19 juni jl. verzocht ik u met onmiddellijke ingang de zorg voor de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen, op dat moment op straat in Amsterdam, op u te nemen. Ondertussen bevindt deze groep zich samen met de op 24 juni uit de Bijlmerdreef gezette groep, eveneens ongedocumenteerden, nadat beide groepen een poos op straat hadden geleefd, in de Kuiperbergweg 26 Amsterdam. Daar wonen nu ca 140 mensen zonder voorzieningen van staat of stad.
Op 10 juli jl. heb ik in een mail aan R.K. Diaken C van Loon, 3 hulporganisaties, HumanAidNow, FamilyonaMission en Caritas Amstelland. verzocht de voedselvoorziening van de mensen in Kuiperbergweg 26 Amsterdam op zich te willen nemen. Ik heb daar tot heden geen reactie op gehad.
Ik verzoek de gemeente Amsterdam nu de zorg voor 140 mensen in dit pand zowel wat betreft de voedselvoorziening, zo mogelijk met behulp van deze organisaties, als wat betreft andere voorzieningen, op zich te willen nemen.
Gedurende enkele weken hebben wij d.m.v. een particuliere actie met een oproep aan donateurs voor ongeveer 70 mensen op straat of in het pand kunnen zorgen. Dat is in de huidige situatie niet langer mogelijk.
Ook verzoeken wij de gemeente Amsterdam, zowel in het kader van een Noodopvang als voor een mogelijke rol in de 24Uursopvang, contact op te nemen met de eigenaar van het pand Kuiperbergweg 26 Amsterdam: ZRT bv. U kunt dit doen door contact op te nemen met hun advocaat:
Van Goethem Bouw/Vastgoedadvocatuur Science Park 400 , 1098 XH Amsterdam, 020 7058980, mail chantalle@vangoethem.org . Wanneer de eigenaar de gemeente en de bewoners een aantrekkelijk aanbod doet (voor Noodopvang bijvoorbeeld, om te beginnen) , kunnen de laatsten wellicht de dagvaarding in Kort Geding op 23 juli intrekken.

In uw mail, 3e alinea, lijkt de enige hoop die u op uitstroom en daarmee mogelijke instroom biedt, de slechts tijdelijke opvang van Dublinclaimanten te zijn. Wij waarderen het dat u de velen die hier onder vallen (wie is er de afgelopen jaren nog rechtstreeks vanuit Afrika naar Nederland gekomen?) (enkele weken) de gelegenheid geeft, tegelijk verzoeken wij u niet mee te werken aan de Dublinregeling, die onrechtvaardig is voor de landen in Zuid-Europa waar de vluchtelingen altijd het eerst aankomen, en die het voor de vluchtelingen zo goed als onmogelijk maakt om asiel te verkrijgen. Wij weten dat u voor de 24Uursopvang voor een deel afhankelijk bent van de staat, toch vragen wij u de samenwerking met staatsorganisaties als IND, DT&V en Vreemdelingenpolitie altijd kritisch te blijven overwegen. Wat betreft de BedBadBrood is Amsterdam immers ook ‘eigenwijs’ geweest tegenover de regering,  waarom ook niet wat betreft de Dublinregeling?

De Dublinregeling is een regeling die staatsrechtelijk niet deugt want die de landen van (onvermijdelijke) aankomst onrechtvaardig belast en die mensenrechtelijk niet deugt omdat het de vluchteling belet een eigen keuze te maken van het land van asielaanvraag en tegelijk door de overbelasting van de landen van aankomst een asielaanvraag zo goed als kansloos maakt. Daar komt nog bij de voor de vluchteling zeer ongunstige politieke situatie in sommige landen, zoals Italië en Griekenland.

Wij vragen u dringend uw eerder ingenomen standpunten te willen heroverwegen.
Met vriendelijke groet,

Ton Meurs, supporter We Are Here


Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 10:51
Aan: ‘meursam@hotmail.com’
Onderwerp: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

Dank voor uw bericht van 19 juni jl. Wethouder Groot Wassink heeft mij gevraagd u te antwoorden. Excuses dat het antwoord enigszins vertraagd is.

Zoals ook is vermeld in de brief aan de raad van 6 juni jl. zijn er momenteel helaas nog geen extra opvangplekken. Tevens heeft het college na sluiting van de winteropvang, meerdere keren aangegeven geen noodopvang in te richten. Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden. We zijn hard op zoek naar nieuwe locaties om al deze 500 mensen op te kunnen vangen (de huur van de huidige 3 grote locaties loopt namelijk begin 2020 af). Helaas is dit een moeizaam proces gezien de vastgoed markt, bouwmarkt en de afstemming met de buurt.

Uw suggestie om gekraakte panden mee te nemen in onze zoektocht naar locaties, kan uiteraard alleen als de eigenaar van het pand hiermee akkoord gaat. 

Vanaf 1 juli gaat het nieuwe beleid wel van start. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat mensen die aan de criteria voldoen, begeleiding krijgen aangeboden door een NGO richting een duurzame oplossing waarbij opvang ondersteunend kan zijn. Als mensen niet meewerken dan kan de opvang worden beëindigd. Voor Dublin claimanten zal de opvang voor een korte periode zijn gericht op terugkeer naar het eerste Europese land. Doorstroom is nodig binnen de huidige opvang zodat er plekken vrij komen voor mensen die opvang nodig hebben.

We werken hierbij samen met verschillende NGO’s, de IND, DT&V en de Vreemdelingenpolitie.

Het college kan de mensen waar u in uw mail voor opkomt, dus helaas nog geen opvang geven. Indien er mensen zijn die hulp/begeleiding willen krijgen bij terugkeer naar hun land van herkomst of bij Dublin claimanten naar het eerste land, dan kunnen wij dit samen met DT&V aanbieden. De NGO’s die dossiers juridisch screenen of er kans is op legaal verblijf, zijn de komende maanden al druk bezet, dus dat duurt langer.

Indien mensen ziek zijn, kunnen zij zich wenden tot bijvoorbeeld een reguliere huisarts, de Kruispost of Dokters van de Wereld. In geval van ernstige medische problematiek kunnen deze organisaties contact opnemen met de GGD en het Vreemdelingenloket om na te gaan of direct onderdak in de gemeentelijke opvang mogelijk is. Er zal dan wel getoetst worden aan de criteria.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Van: Ton Meurs [mailto:meursam@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:14
Aan: Wethouder R. Groot Wassink
Onderwerp: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

   
  Amsterdam.nl  
Mail wethouder Rutger Groot Wassink
Naam Ton Meurs E-mail meursam@hotmail.com Uw bericht Amsterdam, 19 juni 2019 Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks, Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam
Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien. Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen. Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren: <Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. > Dus zelfs voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst. Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke zich momenteel nog met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten. Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen, omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef. Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen. Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn. U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,
Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede


(10 juli) Er was gisteren een reactie: De gemeente wordt volledig opgeslokt door de 24Uursopvang die 1 juli zou starten maar die nog op gang moet komen, het is moeilijk daar gebouwen voor te vinden.

Maar dat zijn verschillende dingen: Voor een Noodopvang zijn geen bijeenkomsten in de buurten nodig, er is gewoon een leeg gebouw nodig, en bijvoorbeeld kan de gemeente al contact opnemen met de eigenaar van het nu door vluchtelingen van @Wijzijnhier gekraakte Kuiperbergweg 26.

(22 juni) Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam laat vanochtend in een mail aan wethouder Groot Wassink weten deze dringende oproep te ondersteunen.
(25juni) Ook het ASKV heeft zich achter de dringende oproep en brief aan B&W voor NOODOPVANG voor ongedocumenteerden gesteld.
De nood is hoog.

Frans Zoer frans.zoer@hotmail.com
Za 22-6-2019 09:24
U; r.grootwassink@amsterdam.nl; anneklerks@hotmail.com

Hooggeachte wethouder Groot Wassink,
Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd.
Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is.
Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed,bad&broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan.
Met vriendelijke groet,
Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen

Amsterdam, 19 juni 2019

Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:

Dus zelfs voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke zich momenteel nog met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten.

Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen, omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef.

Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede

Dringende Financiële noodhulp voor vluchtelingen die geen kant op kunnen en niets krijgen van staat of stad

Beste mensen,

( bewerkt 21 aug) Hoe kan dat: aan vluchtelingen die niet terug kunnen geen verblijfsvergunning geven, wel een verbod op werk, geen inkomen, geen onderdak, geen kleding,  geen voedsel, geen onderwijs?
Het kan blijkbaar: zogenaamde ongedocumenteerde vluchtelingen zijn om te overleven volledig afhankelijk  van particulier initiatief. Vandaar deze particuliere financiële hulpactie.

Ze waren met 65, vluchtelingen uit Afrikaanse landen, die in Uilenstede 475, een 5 jaar lang leegstaand gebouw in het gebied Uilenstede/Kronenburg in Amstelveen, waren getrokken. Het gebied gaat volledig op de schop, het visieplan daarvoor is onlangs door de gemeenteraad aangenomen, het zal jaren vergen dit te realiseren en in de tussentijd is er vanalles mogelijk, ook voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat hoopten ze, zeker toen de eigenaars ze aanboden tot 31 juli te blijven en te willen nadenken over een langere periode. Maar ze werden bedrogen, zowel door de eigenaars als door de staat, en de staat maakte het hun zelfs onmogelijk om tegen de rechterlijke uitspraak in hoger beroep te gaan.

Ze leefden daarna dagen, weken  op straat, zonder iets, werden overal opgejaagd, gelukkig woonden er een flink aantal ondertussen ook weer in een kraakpand, Kuiperbergweg 26 Amsterdam, want alles beter dan op straat. Maar voor hoe lang? Op 8 augustus kregen ze al weer van de rechter te horen krijgen dat ze er snel uit moesten. Want al staat een gebouw al jaren leeg, de belangen van de staat (antikraakwet) en de eigenaar (eigendomsrecht) wogen tot nog toe altijd zwaarder. Er zijn wel mooie plannen voor een 24Uursopvang in Amsterdam, maar de harde werkelijkheid is dat er momenteel geen enkele opvang en geen enkele voorziening is voor ongedocumenteerden in Amsterdam die zich nu aanmelden.

De mensen die hun een goed hart toedragen hebben de gemeente dringend gevraagd om een NOODOPVANG. Temeer omdat er op maandag 24 juni opnieuw bijna 70 ongedocumenteerde vluchtelingen vanuit de Bijlmerdreef op straat zijn gezet, die eveneens eerst op straat, in een park, en ondertussen voor het overgrote deel, eveneens in hetzelfde gebouw, Kuiperbergweg 26, terecht waren gekomen. Daar woonden toen meer dan 135 mensen, waaronder enkele vrouwen, waarvan een zwanger. Deze zijn allemaal na de uitspraak van de rechter op 8 augustus een dag later op straat gekomen,  maar een groot deel heeft, na een paar dagen in weer en wind, ondertussen een ander pand gevonden waar nu zoveel over te  doen is. En de gemeente weigert nog steeds de Noodopvang en zelfs voedsel en voorzieningen aan de vluchtelingen op straat of in een kraakpand. Ze beroept zich op de nog te starten 24Uursopvang, die al verstopt is voor ze is gestart, en waartoe geen enkele toegang bestaat, zelfs voor ernstig zieken is er een wachtlijst.

Daarom doe ik een beroep u. Schrijf aub wat over naar 
Het banknummer  NL53INGB0005419523 van Hr AMJ Meurs.
Het geld wordt onmiddellijk overgemaakt naar de contactpersoon op straat of waar dan ook. Hieronder en op de FB-pag. wordt verantwoording afgelegd voor de ontvangen bedragen.
U wordt daar ook op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vluchtelingen.

Ik probeer dat laatste ook op mijn website te doen, maar die loopt meestal wat achter op FB.

Als u minstens €5,74 (inclusief verzendkosten overschrijft en op de overschrijving uw adres vermeldt, krijgt u het magazine met het 2-talige verhaal DE MENSENSMOKKELAAR VAN AMSERDAM/ THE AMSTERDAM HUMANSMUGGLER toegestuurd. In dit absurde verhaal spelen vluchtelingen een grote rol. Ook de vluchtelingen zelf proberen op straat met dit magazine een kleine donatie te verkrijgen. Heel hartelijk dank.

Als u vluchtelingen én de poëzie een warm hart toedraagt, wil ik u graag ook de prachtige 3-talige (Ned/Eng/Ital.) bundel DIARIUM BELLI van Patrizia Filia ter ondersteuning van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, aanbevelen: http://meursam.nl/?p=598

Om wat voor vluchtelingen voor wie ik deze actie doe, gaat het? Het gaat om vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, uit de procedure zijn gezet (waar ze zich met veel moeite weer in terug moeten vechten), en niet terug kunnen. Omdat de reden van hun vlucht niet is opgeheven – oorlog, dictatuur, discriminatie als groep, persoonlijke vervolging, honger, rampen, uitzichtloosheid, klimaatverandering – of omdat de Nederlandse regering de verantwoording afschuift op het land waar de vluchteling Europa is binnengekomen, de zogenaamde Dublinclaim, of omdat de vluchteling voor terugkeer niet de juiste papieren heeft.

Ze kunnen dus geen kant op. Maar ze moeten ondertussen wel leven. Daar hebben ze ook recht op. Ieder mens heeft recht op voeding, kleding, een dak boven zijn hoofd, gezondheidszorg, onderwijs, werk. Niemand durft dat te ontkennen. Maar landen, regeringen, overheden, gemeentebesturen, durven dat wel af te schuiven. Wij noemen dat het verschoven geweten. ‘De vluchtelingen hebben daar wel recht op, maar dat wil niet zeggen dat wij als land, als regering, als gemeentebestuur moeten zorgen dat ze dat recht ook kunnen uitoefenen. En als we het wel doen, doen we dat vrijwillig, niemand kan ons daartoe verplichten, niemand kan daar rechten aan ontlenen.’ Ze beroepen zich daarbij soms zelfs op gerechtelijke uitspraken. Maar kunnen rechterlijke uitspraken geldig zijn die in tegenspraak zijn met de mensenrechten? En hoe was het ook al weer met de menselijke en wettelijke verplichting om een mens die in gevaar is, in nood is, gewond is, kwetsbaar is, te helpen? In nood en kwetsbaar zijn deze vluchtelingen in ieder geval. Gewond, geestelijk en/of lichamelijk vaak ook. Door de toestand in hun land van herkomst, door hun vlucht, de tocht. In gevaar zijn ze niet alleen geweest tijdens hun vlucht maar zijn ze hier nog steeds, door partijen die hun bestaansrecht ontlenen aan het bestrijden van vluchtelingen, van vreemdelingen, de voortdurende hetze en de traditionele partijen die hierin mee zijn opgeschoven in de hoop op politiek gewin.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, Ton Meurs


VERANTWOORDING VAN DE ONTVANGEN BEDRAGEN:
D.S €30; PvdPK 20€; L.R. 25€; RR 50; AvB 100€; TS 60€ (tot 20 juni)
EvD 50€ ; FdB: 25 (tot 24 juni)
A.D. €20; ML€50; HenWMT 25€; FG100; BJ35€; JB50€; MD 20€ (tot 26juni)
JM €50; ML €25; RP €10; LK 50€; TM €75; HM €20; BM €10; GV €25 (tot 29 juni)
JK 100€ (tot 2 juli);
HN 30€; CB 20€ (tot 3 juli);
BD 50€; EV 100€ (tot 5 juli);
HN 15€; LM 20€; BK 15; CV 10€ (tot 10 juli);
FM 25€; PM 100€; AS 100€; ST 5,74€; (tot 12 juli);
SR €100; RS €25 (tot 18 juli);
VdBP 50€; TH 25€ (tot 19 juli);
DPKAN 50€; JBB 150€; (tot 20 juli);
DPKD 100€; (tot 21 juli);
AB 50€; JV 100€; DPGAN €250;(tot 22 juli);
CK 35; (tot 23 juli);
JM 25€; TB 20€ (26 juli);

L.B. €50; J.H. €100; W.S. €100; (tot 2 aug. 2019);
SW €100; RU €15;MB €100; ( tot 11 aug);
Magazine €4; BM 25€; EV 100; (tot 21 aug);

Hartelijk dank. Het geld is overgemaakt naar contactpersonen op straat, een kraakpand of waar ze ook maar zijn.

www.meursam.nl
https://www.facebook.com/ton.meurs.7
https://twitter.com/TonMeurs

Boek DIARIUM BELLI van Patrizia Filia ter ondersteuning van UNHCR

Lieve Lezer,   Vandaag, donderdag 20 juni 2019, Internationale Dag van de Vluchteling, is mijn gedichtencyclus DIARIUM BELLI verschenen. Ik heb het geschreven tussen september 2015 en mei 2017; in Syrië woedde de oorlog. Het begint met het beeld van het levenloze lichaam van een Syrische kind op een strand in Turkije. Zijn naam was Alan Kurdi.  
Je ligt op je buik / Op de kustlijn / Handpalmen naar de lucht / hoofdje richting zee / Giaci a pancia in giù / Sulla battigia / Palmi al cielo / Testolina rivolta al mare / Lying on your belly / On the sea shore / Palms in the air / Facing the sea 
DIARIUM BELLI is in het Nederlands, Italiaans en Engels; zie de omslag in de bijlage.   De opbrengst van het boek gaat geheel naar UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties; zie in de bijlage over haar werk.   Het boek is te bestellen in de boekhandels, of online op boekenbestellen.nl, zie link: https://www.boekenbestellen.nl/boek/diarium-belli/9789082623284

Titel: DIARIUM BELLI

Auteur: Patrizia Filia

Uitgever: De LuiaardVrouwe

ISBN: 978-90-826232-8-4

Bij voorbaat dank voor het aanschaffen van mijn boek ter ondersteuning van UNHCR en voor het doorsturen van mijn bericht naar andere mensen.

Warme groet,

Patrizia P A T R I Z I A  F I L I A
www.deluiaardvrouwe.nl

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTELVEEN

Onderwerp: WAH Uilenstede 475Verzoek vanwege handhaving rechtsstaat ontruiming uit te stellen tot na spoedappel

Aan de heer Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen

Zeer geachte heer Poppens,

Heel hartelijk welkom in het prachtige Amstelveen. Wij, sinds enkele maanden net als u nu, bewoners van Amstelveen, hopen van harte dat u het net zo naar uw zin heeft als wij dat hebben.

Nog meer hopen wij dat de dag dat de meeste van de 65 bewoners u voor het eerst ontmoeten niet tevens de laatste dag zal zijn dat wij in Amstelveen mogen verblijven.

U kunt daar alles aan doen, eenvoudig door de rechtsstaat te handhaven.

Er is een uitspraak dd 13 juni van de voorzieningenrechter waarin de door ons gevraagde voorziening, het verbieden op strafrechtelijke gronden tot feitelijke ontruiming over te gaan, wordt geweigerd.

Onze advocaat heeft hiertegen onmiddellijk ’s nachts nog een met grieven omkleed turbo spoedappel aangevraagd. Het Hof Amsterdam heeft daarop op vrijdagochtend geantwoord dat het verzoek wordt toegewezen en de partijen verzocht de geplande ontruimingsdatum bekend te maken en hun verhinderdata op te geven. De staat heeft tegen het turbo spoedappel geprotesteerd, als ontruimingsdag de eerstvolgende werkdag, maandag 17 juni, opgegeven en als verhinderdata alle werkdagen van 17 t/m 25 juni. Het Hof heeft daarop geantwoord hierin geen mogelijkheid te zien tot een spoedappel voor de ontruimingsdatum.

Daarmee wordt door de Staat ons de mogelijkheid tot een hoger beroep ontnomen, een wezenlijk onderdeel van ons rechtsgebouw.

Een van de belanghebbende partijen, de Staat, heeft in dit geval de andere partij de mogelijkheid versperd om in hoger beroep te gaan. In plaats van met argumenten te strijden probeert te staat ons bij voorbaat monddood te maken. En wel door de ontruimingsdag onnodig snel te plannen en vervolgens anderhalve week lang niet thuis te geven. Een zeer kwaadaardige en ongeloofwaardige opstelling van zo’n groot advocatenkantoor, waarin vervanging makkelijk mogelijk is. Dat druist in tegen alle rechtsgevoel, de rechtsorde en de rechtsstaat als zodanig.

Er is geen enkele urgentie voor snelle ontruiming, want alle partijen zijn het eens geweest over de datum van 31 juli. Dat zullen wij in een andere mail, waarin wij op de uitspraak ingaan, toelichten.

Een snelle ontruiming zonder dat er een spoedappel is geweest, tast niet alleen ons leven ernstig aan (er is immers momenteel geen enkele opvang), het betekent ook een ernstige aantasting van de rechtsstaat, omdat ons een hoger beroep tegen een gerechtelijke uitspraak, een van de wezenlijke onderdelen van ons recht, onmogelijk wordt gemaakt.

Geachte burgemeester, om deze reden vragen wij u beleefd maar dringend van ontruiming af te zien, zodat wij alsnog gebruik kunnen maken van ons recht op hoger beroep en aldus aantasting van de rechtsstaat wordt voorkomen.

Hartelijk dank namens de 65 bewoners van Uilenstede 475 en allen die de rechtsstaat en de medemenselijkheid een goed hart toedragen,

Ton Meurs, supporter WAH, tussenpersoon advocaat en bewoners Uilenstede 475

Na het verraad van de Staat nu de wraak van de staat

T.ov. We Are Here


(14 juni) Na het verraad van de Staat nu de wraak van de staat.
De Staat geeft geen enkele ruimte voor een turbo spoedappel tegen een gerechtelijke uitspraak die het pleidooi van de staat had overgeschreven. Wil supersnel ontruimen, namelijk op maandag 17 juni. Staat verklaart verhinderd te zijn om voor of op die datum aan een spoedappel deel te nemen. Het gerechtshof trekt daarna de mogelijkheid van een spoedappel in. De rechtsstaat schiet ernstig tekort als op die manier de staat een spoedappel (hoger beroep) kan verhinderen zodat de staat zijn gang kan gaan. Gevolg: de 65 vluchtelingen van WAH Uilenstede staan maandagmiddag 17 juni op straat. Want Amsterdam kent momenteel geen enkele opvang.

HET VERRAAD VAN DE STAAT t.o.v. van Wij Zijn Hier

Vandaag, 13 juni, was de uitspraak per mail van het Kort Geding dat plaatsvond op 28 mei.
Rechter wijst verbod op ontruiming af.
@WijZijnHier #Uilenstede gaat in spoedappel. We kunnen daarbij zaken aan de orde stellen die ons op de vorige zitting niet lukten, zoals het ongeoorloofd opvragen van privégegevens van onze eiser door de staat. En de overduidelijke mailcorrespondentie waarin de advocaat van de staat ons namens de advocaat van de eigenaar een voorstel doet, waarop we ja hebben gezegd en dus een overeenkomst hadden.

Op vrijdagavond 17 mei was er in voorbereiding op het door Wij Zijn Hier Uilenstede tegen de Staat aangespannen Kort Geding op 20 mei ter voorkoming van ontruiming, intensief contact per telefoon en mail tussen de advocaten van Wij Zijn Hier Uilenstede en van de Staat.

Om 21:14u mailt de advocaat van de staat:

<Geachte confrère,Hierbij kom ik terug op ons telefoongesprek van zo-even.Zojuist heb ik contact gehad met de advocaat van de eigenaresse van het pand. Zij gaf mij aan dat er dit weekend niet meer zal worden overlegd over een langere termijn dan 31 juli 2019. Waar de ruis is ontstaan kunnen wij uiteraard niet achterhalen, nu wij niet bij het gesprekaanwezig waren.Indien uw cliënten dit aanbod accepteren, wat ik persoonlijk nog steeds een heel mooi aanbod vind, dan hoor ik dat heel graag zo spoedig mogelijk van u. Een fijne avond toegewenst en ik verneem graag! (…)>

Zaterdag 18 mei om 11u mailt de advocaat van de staat:

<Geachte confrère,Ik ben vandaag beperkt telefonisch bereikbaar (tot ongeveer 12:30). Heeft u uw cliënten al gesproken? Ik verneem graag. Met vriendelijke groet, (…)>

Op zaterdag 18 mei om 16.58u antwoordt de advocaat van WijZijnHier Uilenstede:
<Geachte confrere, het door clienten te nemen besluit is dusdanig ingrijpend dat zij daarvoor een algemene vergadering hebben uitgeroepen morgen om 13 uur. Uiterlijk om 15 uur kan ik u definitief berichten of clienten het voorstel van voortgezet verblijf tot en ontruiming per 31 juli aanvaarden, in welk geval het geding uiteraard kan worden ingetrokken. Met alle begrip voor het daaruit voortvloeiende ongemak, dat ook mij persoonlijk treft, vriendelijke groet, (…)>

Op zaterdag 18 mei om 17.02u antwoordt de advocaat van de staat:
<Geachte confrère, Hartelijk dank voor het informeren! Dan wachten we morgen even af.
Met vriendelijke groet, (…)>

Op zondag 19 mei om 13.00u wordt middels een voorgelezen schrijven van de advocaat van WijZijnHier Uilenstede het voorstel als volgt aan de vergadering van bewoners voorgelegd:
<Er ligt voor een voorstel van de eigenaar om jullie nog tot 31 juli in de gelegenheid te stellen het verblijf op de Uilenstede voort te zetten. Aanvaarding daarvan zal betekenen dat tot die tijd ook strafrechtelijke ontruiming van de baan is en we het kort geding zullen kunnen en ook moeten intrekken. (…)>

Het door de bewoners te nemen besluit was niet makkelijk, want volgens de contactpersonen hadden de eigenaars niet alleen aangeboden om tot 31 juli te blijven, maar ook om over een langer verblijf te zullen nadenken en met een antwoord daarop te zullen terugkomen. Daarom was de vergadering zo lang mogelijk uitgesteld, namelijk om de eigenaars in de gelegenheid te stellen opnieuw langs te komen. Maar ze kwamen niet.

De vergadering zei ja op het voorstel en kort voor 15u werd dit ja aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede gemaild die dit op zijn beurt doormailde aan de advocaat van de staat. De bewoners hadden aan de voorwaarden voldaan en gingen er vanuit dat ze een overeenkomst hadden.

Op maandag 20 mei om 9.45u mailt de advocaat van WijZijnHier Uilenstede aan de rechtbank:
<Geachte mevrouw, nu partijen op het allerlaatste moment overeenstemming hebben bereikt, lijkt voortzetting van het geding overbodig. Nu er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden, verzoek ik u, in samenspraak met mr. …, de behandeling van de zaak tot nader order aan te houden. Met vriendelijke groet, (…)>

In de loop van maandag 20 mei komt de advocaat van de eigenaars, die tot dan buiten beeld is gebleven, plotseling telefonisch naar de advocaat van WijZijnHier Uilenstede met aanvullende eisen wat betreft de overeenkomst.
Op dinsdag 21 mei 09.45u verwoordt zij deze als volgt:
> Geachte confrère, Zoals gisteren besproken bijgaand een concept. Ik stuur deze in WORD toe zodat de ontbrekende punten kunnen worden aangevuld. Zoals besproken zal uw cliënte, de organisatie We are here, een informele vereniging laten oprichten en deze vaststellingsovereenkomst als akte laten passeren door een door haar aan te wijzen notaris. Zodoende verkrijgt cliënte een executoriale titel voor ontruiming (indien de overeenkomst niet zou worden nagekomen) en kan tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die uw cliënte vertegenwoordigt, kunnen worden vastgesteld. Ik zie graag uw berichten tegemoet, waarvoor dank. Met vriendelijke groet, (…)>

WijZijnHier heeft nog even gedacht: zullen we hier op ingaan om overal vanaf te zijn? Maar na een oudrechter en een notaris geraadpleegd te hebben, wees WAH deze vergaande aanvullende eisen, mede omdat het ook juridische onzin was, resoluut af.
Omdat de staat op het juist hanteren van de wet in het algemeen moet toezien, had ze ook moeten ingrijpen toen de advocaat van de eigenaar plotseling aanvullende eisen stelde, m.n. een Notariële Acte, omdat deze volgens haar nodig zou zijn om een ‘executabele bevoegdheid’ te verkrijgen, die weer nodig zou zijn om er zeker van te zijn dat WAH er 31 juli uit zou gaan.
Dit getuigt van onnodig wantrouwen tegenover de bewoners, vraagt een onnodige inspanning van deze (de onzin om een ‘informele vereniging op te richten’ daargelaten; die richt je namelijk niet op: die is er of die is er niet. Ook hier zou de advocaat van de staat tegenin moeten gaan), zoals het vinden en gaan naar een notaris, en de financiële inspanning van enkele honderden euro’s door mensen die geen enkel inkomen hebben en afhankelijk zijn van liefdadigheid.
Getuigt bovendien van het (onterecht) ontkennen van de waarde van een gewone (vaststellings)overeenkomst en bovendien van de waarde van een gerechtelijke uitspraak, beide voldoende zijnde om ontruiming te garanderen.
Die tot slot een onjuist juridisch beeld geeft van de Notariële Acte als zogenaamd zijnde een voorwaarde voor een ‘executabele bevoegdheid’, want tussen beiden is geen verband. Ook met een Notariële Acte zul je voor een ‘executabele bevoegdheid’ nog steeds gewoon naar de rechter moeten.

Op 23 mei 2019 om 12.05u pleegt dan de advocaat van de staat in een mail aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede openlijk verraad ten opzichte van zijn eigen in het weekeind daarvoor ingenomen positie en ten opzichte van de vluchtelingen van WijZijnHier:
<(….) Zoals u bekend wordt de eigenaresse bijgestaan door een eigen advocaat en treed ik niet voor de eigenaresse op. Dat u uit mijn berichten heeft opgemaakt dat het aanbod van de eigenaresse nog geldig was, vind ik vervelend, maar maakt niet dat er een overeenkomst tot stand gekomen is. (…)>

(Zie aub in het begin van dit FB-bericht de mails die de advocaat van de staat aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede stuurde)

Het zou nog erger worden. In het begin van de avond voor het uitgestelde Kort Geding (28 mei) blijkt dat de advocaat van de staat, terwijl niet duidelijk is onder welke titel, privégegevens van de eiser van WijZijnHier heeft opgevraagd bij de IND/DTenV, bij de politie van Amstelveen, het Vreemdelingenloket Amsterdam, de woordvoerder van de 24Uursopvang Amsterdam, en van al deze instanties ook braaf antwoord heeft gekregen. Opvalt is dat als onderwerp bij de antwoorden staat vermeld: <Staat/Chakroune Nuur> terwijl het om een KG van Chakroune Nuur TEGEN de staat gaat.
In ieder geval hadden deze privégegevens van de eiser niet op het KG aan de orde mogen komen en zouden deze alsnog buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Het is alsof WijZijnHier in haar KG tegen de staat privégegevens zou verzamelen en rondsturen van de advocaat van de staat.
Tegen dit handelen door de advocaat van de staat is een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
In ieder geval was met deze handelwijze het verraad van de staat compleet.
Zie ook: Eerder bericht over Kort Geding op FBDe belangen van de staat (de [antikraak]wet, alsof woonrecht niet ook in wetten is vastgelegd die door de staat moeten worden verdedigd) en die van de eigenaar wogen tot heden bij alle uitspraken tegen WAH het zwaarst. Daar moet een keer een eind aan komen, aan dat automatisme. De voornaamste reden is dat niet erkend wordt dat de staat verantwoordelijk is voor de wetten en de handhaving daarvan in het algemeen, ook als die in het nadeel van de eigenaar (zoals de beperkingen van het eigendomsrecht) en in het voordeel van de bewoners (zoals het onjuist hanteren en interpreteren van de wet door de advocaat van de eigenaar). Het nu schijnbaar vanzelfsprekende gelijk optrekken van de staat met de eigenaar, en het zelfs optreden van de staat voor de eigenaar zou daarmee zijn vanzelfsprekendheid verliezen. Het proportionele gewicht, wat verworden is tot een soortelijk gewicht, van staat en eigenaar samen, zou daarmee een ernstige knauw oplopen en tot geheel andere resultaten bij de rechter moeten leiden.
Daar willen we het graag heel veel en heel vaak over hebben. Zoals ook over het asielgat, het niet terug kunnen maar ook niets krijgen om hier te blijven, over de extreme kwetsbaarheid van de ongedocumenteerde vluchteling. Maar WELLICHT KAN WAH UILENSTEDE DAT deze keer VERANDEREN.
We hebben het ondertussen over maar over één ding:
MAAR WIJ HEBBEN AL EEN DEAL!
Om tenminste tot 31 juli in Uilenvlucht, Uilenstede 475, te blijven.