De dakloze vluchtelingen gaan opnieuw een weekeind in dat ze zelfs overdag nergens terecht kunnen!

Als zelfs het Wereldhuis gesloten is, waar moeten ze dan naar toe, zonder geld, zonder voedsel, zonder iets?

Herhaalde oproep:
Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam  

Herhaalde oproep aan B&W A’dam
Dringende oproep financiële hulp
Het wel en wee van mensen die nergens naartoe kunnen

Van: Ton Meurs <meursam@hotmail.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 23:34
Aan: info@wereldhuis.org; info@doktersvandewereld.org; VluchtelingenWerk Nederland; info@vluchteling.nl; Amnesty International; netth@unhcr.org; groenlinks@raad.amsterdam.nl; amsterdam@sp.nl; pvda@raad.amsterdam.nl; D66@raad.amsterdam.nl; partijvoordedieren@amsterdam.nl; bijeen@raad.nl
Onderwerp: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam  
https://www.facebook.com/ton.meurs.7/media_set?set=a.2519664468052536&type=3


  Beste mensen, 

Bij deze ben ik zo vrij mijn mail van 22 juni aan u enigszins aan te passen.
Er verblijven nu zo’n 65 mensen die in Uilenstede gewoond hebben op straat of zeer tijdelijk bij vrienden of bekenden. Afgelopen maandag kwamen er ongeveer hetzelfde aantal bij uit de Bijlmerdreef. Zou u, net als Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en het ASKV, de oproep aan B&W van Amsterdam in mijn mail van 19 juni, om onmiddellijk een NOODOPVANG voor ongedocumenteerden te openen, willen ondersteunen? Zou u dat dan zowel aan B&W als aan ons kenbaar willen maken? U kunt dat op verschillende manieren doen:

A. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt;
B. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en tevens onze mail; C. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en geeft uw eigen motivatie;
D. U deelt B&W en ons mede dat u de oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam ondersteunt en geeft uw eigen motivatie en tevens onze mail.

In alle gevallen hartelijk dank, Ton Meurs


Hier volgt eerst de mail van Taakgroep Vluchtelingen:
Van:
Frans Zoer <frans.zoer@hotmail.com>
Verzonden: zaterdag 22 juni 2019 09:24
Aan: r.grootwassink@amsterdam.nl
CC: anneklerks@hotmail.com; ton Meurs van
Onderwerp: FW: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam   Hooggeachte wethouder Groot Wassink, Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd. Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is. Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed,bad&broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan. Met vriendelijke groet, Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Amsterdam, 19 juni 2019 (eveneens enigszins aangepast)

Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag 17 juni op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 7 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:


<Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. >

Dus zelfs  voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle  ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook de 66 uit de Bijlmerdreef welke zich sinds maandag 24 juni eveneens op straat of zeer tijdelijk bij vrienden of kennissen bevinden, een Noodopvang in te richten.


Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen,  omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.

Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en heeft, vrezen wij, dit ook gedaan aan de mensen van de Bijlmerdreef.

Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk  tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook  verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *