Onze strijd voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Na de correspondentie met de gemeente stuurden we deze met de volgende vraag naar bij ongedocumenteerde vluchtelingen betrokken organisaties en partijen:
Wie dient de motie in voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam?  

Van: Ton Meurs <meursam@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 12 september 2019 13:03

Aan: info@wereldhuis.org <info@wereldhuis.org>; info@doktersvandewereld.org <info@doktersvandewereld.org>; ASKV Steunpunt Vluchtelingen <info@askv.nl>; VluchtelingenWerk Nederland <communicatie@e.vluchtelingenwerk.nl>; info@vluchteling.nl <info@vluchteling.nl>; Amnesty International <ai@e.amnesty.nl>; netth@unhcr.org <netth@unhcr.org>; groenlinks@raad.amsterdam.nl <groenlinks@raad.amsterdam.nl>; pvda@raad.amsterdam.nl <pvda@raad.amsterdam.nl>; D66@raad.amsterdam.nl <D66@raad.amsterdam.nl>; G.A. Scholte <gscholte@dds.nl>; Frans Zoer <frans.zoer@hotmail.com>; partijvoordedieren@amsterdam.nl <partijvoordedieren@amsterdam.nl>; sp@raad.amsterdam.nl <sp@raad.amsterdam.nl>; bijeen@raad.amsterdam.nl <bijeen@raad.amsterdam.nl>; partijvoordedieren@raad.amsterdam.nl <partijvoordedieren@raad.amsterdam.nl>; denk@raad.amsterdam.nl <denk@raad.amsterdam.nl>
Onderwerp: Wie dient de motie in voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam?  
Beste mensen,
Op 14 juli l.l. stuurde ik u onder de kop <Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam> de correspondentie tussen mevr. Klerks, sprekend namens wethouder Groot Wassink, en ondergetekende. 
Daarna vond nog een korte mailwisseling tussen mevr Klerks en mij plaats die hieronder aan de correspondentie is toegevoegd. 
Daarin staat zowel iets goeds als iets slechts. 
Het goede: dat er over het opnemen (met gebouw en al) van de vrouwengroep van Wij Zijn hier in de 24Uursopvang werd gepraat. 
Het slechte: <omdat het college niet van plan is om een noodopvang te openen, wil zij ook niet (een deel van) de zorg van groepen die elders verblijven, op zich nemen.>
Onder het laatste hebben de ongedocumenteerden het afgelopen half jaar erg geleden. 
Zowel voor de vluchtelingen als hulporganisaties en individuele hulpverleners is de rek er totaal uit en zijn de mogelijkheden zo goed als uitgeput. Grote frustratie en wanhoopskraken waren het gevolg. Op dit moment leven er tientallen mensen op straat en zo’n 100 verdeeld over 2 kraakpanden in zeer primitieve omstandigheden, waar ze bovendien elk moment weer uitgezet kunnen worden.

In onze mail van 14 juli aan mevr Klerks motiveerden wij in tweede instantie de Noodopvang als volgt:
<Wij zijn blij met de intenties van de 24Uursopvang en zijn er ons van bewust dat deze ondanks aanvankelijke tegenstand, o.a. met name van de landelijke overheid, is gerealiseerd. Wij zijn er ons ook van bewust dat juist de grondige wijze waarop u deze wilt realiseren, zowel bij het verwerven van geschikte gebouwen als bij het voorlichten van de omwonenden, tot stagnatie kan zorgen.
U schrijft: ‘Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden.’ Als we goed zijn geïnformeerd bevindt ongeveer de helft van deze 500 zich momenteel al in de huidige 3 grote locaties waarvan, zoals u schrijft,  de huur begin 2020 afloopt, en gaat het voor een groot deel over zieke, gewonde, kwetsbare mensen die zich reeds in de opvang van HVO-Querido en het Leger des Heils bevonden en daarom terecht als eersten voor de (nieuwe) 24Uursopvang in aanmerking zullen komen.

Die ziekte, verwondingen en kwetsbaarheid hebben de vluchtelingen deels opgelopen in het land van herkomst, op hun vlucht, in het land van eerste aankomst in Europa, maar ook in ons land tijdens het leven op straat en in kraakpanden met beperkte voorzieningen.
Het niet aanpakken van dat leven op straat en in kraakpanden, het niet voorzien in een noodopvang, zal tot meer zieke en kwetsbare mensen leiden, die de aanvankelijke instroom van de 24Uursopvang, wanneer die er al is, zal bepalen. Tot de 24Uursopvang volledig uit zieke en kwetsbare mensen bestaat die nergens anders naartoe kunnen, niet uitstromen dus, instroom onmogelijk maken, en net zolang tot de 24Uursopvang volledig is verstopt.
Noodopvang is niet een extra belasting naast een 24Uursopvang, noodopvang, die veel eenvoudiger te realiseren is dan de 24Uursopvang, is een voorwaarde om de 24Uursopvang niet binnen de kortste keren te doen stagneren, is dus als zodanig een noodzakelijk onderdeel van een 24Uursopvang met kans van slagen.

Het erkennen van de noodzaak tot een 24Uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen om in rust aan hun toekomst te kunnen werken, betekent dat Amsterdam die noodzaak ook erkent voor degenen die zich nog niet in die opvang of op de wachtlijst voor die opvang bevinden. Het begin van die noodzakelijke rust is de noodopvang.>

Welke politieke partij onder de geadresseerden, welke politicus wil de blijkbaar noodzakelijke motie voor deze onontbeerlijke noodopvang indienen? Wie onder de geadresseerden wil zijn invloed doen gelden om deze motie tot stand te brengen?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Ton Meurs, supporter Wij Zijn Hier

——————————–
College: geen Hulp en geen NOODOPVANG, op Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

(geactualiseerd 16 september 2019)
DE CORRESPONDENTIE MET DE GEMEENTE

Als antwoord op mijn laatste mail aan mevrouw Klerks ontvingen we nog een mail:

Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 16:19
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink  
Daarover lopen nog gesprekken met het Leger des Heils en Rochdale, dus dat weet ik nog niet.
Groeten, Anne

Mijn laatste mail aan B&W en daarmee aan mevrouw Klerks. Vanaf 8 mei jl deden we, en dan vooral de vluchtelingen van toen #Uilenstede, ons uiterste best om aan te tonen dat er geen enkele opvang in Amsterdam was voor een ongedocumenteerde vluchteling die zich aanmeldde en dat een Noodopvang dringend nodig was. Veel organisaties voor ongedocumenteerden waren het met ons eens. De geplande 24Uursopvang (al vol voor ze is begonnen) veroorzaakt een harder standpunt dan ooit voor de mensen op straat. We stuitten op een muur. Maar de wal zal het schip keren.
En:
<Wij blijven ernaar streven het college ervan te overtuigen dat Noodopvang nodig is om de directe nood van de vluchtelingen op straat te lenigen, maar ook omdat alleen de preventie van een Noodopvang kan voorkomen dat de 24Uursopvang binnen de kortste keren verwordt tot een volle ziekenboeg, waarin voor een (nog) gezond iemand geen plaats meer is.> (uit een van onze mails)

Ton Meurs
Do 18-7-2019 20:22
Klerks, Anne
Geachte mevrouw Klerks,
Dank voor uw verduidelijking die ons niet blijer maakt. Toch een vraag dan over dat ‘elders verblijven’.
Maar het college is wel bereid de ‘elders verblijvende’ vrouwen van We Are Here met pand en al in de 24Uursopvang op te nemen?

Met vriendelijke groet, Ton Meurs, supporter We Are Here

Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 10:46
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

Excuus voor de onduidelijkheid: omdat het college niet van plan is om een noodopvang te openen, wil zij ook niet (een deel van) de zorg van groepen die elders verblijven, op zich nemen.

Wb het verzoek om het optreden van de politie tegen mensen die een magazine verkopen, te stoppen:

–          Heeft u nagevraagd bij de politie waarom dit is gebeurd? In de basis geldt de regel in de stad dat mensen die zich op straat houden aan de regels (ic de APV) niet worden aangehouden. Wellicht is de verkoop van een blad volgens de APV verboden?

Met vriendelijke groet,

Anne Klerks

Sr. Beleidsadviseur / Programmamanager ongedocumenteerden

Gemeente Amsterdam

Van: Ton Meurs

[mailto:meursam@hotmail.com]

Verzonden: woensdag 17 juli 2019 15:41
Aan: Klerks, Anne
Onderwerp: FW: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte mevrouw Klerks,

Zo begrijpen wij ook dat het college van mening is goed bezig te zijn met de 24Uursopvang. Maar tegelijk betreuren wij het dat het niet van plan is om daarnaast een Noodopvang te openen, waardoor er geen enkele opvang is voor een ongedocumenteerde zich nieuw aanmeldt of uit een kraakpand op straat wordt gezet. 

Wij blijven ernaar streven het college ervan te overtuigen dat Noodopvang nodig is om de directe nood van de vluchtelingen op straat te lenigen, maar ook omdat alleen de preventie van een Noodopvang kan voorkomen dat de 24Uursopvang binnen de kortste keren verwordt tot een volle ziekenboeg, waarin voor een (nog) gezond iemand geen plaats meer is.

Uw toezegging van evaluatie en zonodige aanpassing geeft ons enige hoop.

Wij stellen het op prijs dat uw NGO’s de vluchtelingen buiten de gemeentelijke opvang zullen blijven volgen en daarover rapporteren aan de wethouder. Wij zullen op onze beurt deze NGO’s op de hoogte houden.

Ook waarderen wij het zeer dat u al zo snel de eigenaar van Kuiperbergweg 26 heeft benaderd. Zijn antwoord verbaast ons niet, veel eigenaren hadden opeens plannen nadat hun pand gekraakt was. Omdat de gemeente de uitvoering helaas niet controleerde of handhaafde bleven veel panden na de ontruiming nog heel lang leeg. Wij zullen voor het Kort Geding de plannen van de eigenaar op zijn merites beoordelen.

Wij missen uw antwoord op ons verzoek de zorg voor het pand Kuiperbergweg 26 op u te nemen. Weliswaar is een van hulporganisaties weer gestart met voedselvoorziening, deze is helaas onvoldoende voor het groeiend aantal bewoners. Bovendien gaat het niet alleen om voedsel maar om alle basisvoorzieningen. 

Tot onze ontsteltenis hebben we bovendien geconstateerd dat de politie optreedt tegen vluchtelingen die een magazine verkopen. Wij verzoeken via u de burgemeester dringend om dit optreden te stoppen tegen mensen die hun situatie creatief naar buiten brengen en met trots tenminste voor een klein deel in hun onderhoud trachten te voorzien.

Wij danken u hiervoor bij voorbaat, en danken u ook voor de laatste raadsbrief voor de vergadering van 11 juli met bijlagen, waarin we tot ons genoegen o.a. zien dat er weer een wachtlijst is geopend voor de mensen die zich melden voor de 24Uursopvang.

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner ongedocumenteerden buiten de gemeentelijke opvang


Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 09:53
Aan: ‘Ton Meurs’ <meursam@hotmail.com>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

We begrijpen uw zorgen, maar het college is niet van plan om een noodopvang te openen. Onze NGO’s zullen de groep die niet in de gemeentelijke opvang zit, wel volgen en daarover rapporteren aan de wethouder en de gemeenteraad.

Ik heb nagevraagd hoe de eigenaar van het pand aan de Kuiperbergweg in deze kwestie staat, maar dat is geen optie. Hij is bezig met een renovatie en wil na de bouwvak daarmee verder. Hij staat er niet voor open om deze locatie (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor de groep die er nu zit.

Tot slot: het college zal uiteraard kritisch blijven op de samenwerking met het rijk en de ketenpartners. Het beleid / onze aanpak blijft voortdurend in ontwikkeling en kan (door het college) worden aangepast. We willen nu starten met een goede uitvoering, daarna evalueren en waar nodig weer aanpassen.

Ter informatie heb ik nog de laatste raadsbrief van 11 juli met bijlagen bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Anne Klerks

Sr. Beleidsadviseur / Programmamanager ongedocumenteerden

Gemeente Amsterdam

Van: Ton Meurs

[mailto:meursam@hotmail.com]

Verzonden: zondag 14 juli 2019 22:01
Aan: Klerks, Anne
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Amsterdam, 14 juli 2019

Aan B&W Amsterdam,

Geachte mevrouw Klerks,

Hartelijk dank voor uw bericht van 9 juli jl. Ik begrijp dat u hiermee mijn gelijkluidend bericht aan B&W, aan wethouder Groot Wassink en aan u, als woordvoerder 24Uursopvang, van 19 juni jl. beantwoordt.

Wij zijn blij met de intenties van de 24Uursopvang en zijn er ons van bewust dat deze ondanks aanvankelijke tegenstand, o.a. met name van de landelijke overheid, is gerealiseerd. Wij zijn er ons ook van bewust dat juist de grondige wijze waarop u deze wilt realiseren, zowel bij het verwerven van geschikte gebouwen als bij het voorlichten van de omwonenden, tot stagnatie kan zorgen.
U schrijft: ‘Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden.’ Als we goed zijn geïnformeerd bevindt ongeveer de helft van deze 500 zich momenteel al in de huidige 3 grote locaties waarvan, zoals u schrijft,  de huur begin 2020 afloopt, en gaat het voor een groot deel over zieke, gewonde, kwetsbare mensen die zich reeds in de opvang van HVO-Querido en het Leger des Heils bevonden en daarom terecht als eersten voor de (nieuwe) 24Uursopvang in aanmerking zullen komen.

Die ziekte, verwondingen en kwetsbaarheid hebben de vluchtelingen deels opgelopen in het land van herkomst, op hun vlucht, in het land van eerste aankomst in Europa, maar ook in ons land tijdens het leven op straat en in kraakpanden met beperkte voorzieningen.
Het niet aanpakken van dat leven op straat en in kraakpanden, het niet voorzien in een noodopvang, zal tot meer zieke en kwetsbare mensen leiden, die de aanvankelijke instroom van de 24Uursopvang, wanneer die er al is, zal bepalen. Tot de 24Uursopvang volledig uit zieke en kwetsbare mensen bestaat die nergens anders naartoe kunnen, niet uitstromen dus, instroom onmogelijk maken, en net zolang tot de 24Uursopvang volledig is verstopt.
Noodopvang is niet een extra belasting naast een 24Uursopvang, noodopvang, die veel eenvoudiger te realiseren is dan de 24Uursopvang, is een voorwaarde om de 24Uursopvang niet binnen de kortste keren te doen stagneren, is dus als zodanig een noodzakelijk onderdeel van een 24Uursopvang met kans van slagen.

Het erkennen van de noodzaak tot een 24Uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen om in rust aan hun toekomst te kunnen werken, betekent dat Amsterdam die noodzaak ook erkent voor degenen die zich nog niet in die opvang of op de wachtlijst voor die opvang bevinden. Het begin van die noodzakelijke rust is de noodopvang.

Reeds in mijn mail van 19 juni jl. verzocht ik u met onmiddellijke ingang de zorg voor de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen, op dat moment op straat in Amsterdam, op u te nemen. Ondertussen bevindt deze groep zich samen met de op 24 juni uit de Bijlmerdreef gezette groep, eveneens ongedocumenteerden, nadat beide groepen een poos op straat hadden geleefd, in de Kuiperbergweg 26 Amsterdam. Daar wonen nu ca 140 mensen zonder voorzieningen van staat of stad.
Op 10 juli jl. heb ik in een mail aan R.K. Diaken C van Loon, 3 hulporganisaties, HumanAidNow, FamilyonaMission en Caritas Amstelland. verzocht de voedselvoorziening van de mensen in Kuiperbergweg 26 Amsterdam op zich te willen nemen. Ik heb daar tot heden geen reactie op gehad.
Ik verzoek de gemeente Amsterdam nu de zorg voor 140 mensen in dit pand zowel wat betreft de voedselvoorziening, zo mogelijk met behulp van deze organisaties, als wat betreft andere voorzieningen, op zich te willen nemen.
Gedurende enkele weken hebben wij d.m.v. een particuliere actie met een oproep aan donateurs voor ongeveer 70 mensen op straat of in het pand kunnen zorgen. Dat is in de huidige situatie niet langer mogelijk.
Ook verzoeken wij de gemeente Amsterdam, zowel in het kader van een Noodopvang als voor een mogelijke rol in de 24Uursopvang, contact op te nemen met de eigenaar van het pand Kuiperbergweg 26 Amsterdam: ZRT bv. U kunt dit doen door contact op te nemen met hun advocaat:
Van Goethem Bouw/Vastgoedadvocatuur Science Park 400 , 1098 XH Amsterdam, 020 7058980, mail chantalle@vangoethem.org . Wanneer de eigenaar de gemeente en de bewoners een aantrekkelijk aanbod doet (voor Noodopvang bijvoorbeeld, om te beginnen) , kunnen de laatsten wellicht de dagvaarding in Kort Geding op 23 juli intrekken.

In uw mail, 3e alinea, lijkt de enige hoop die u op uitstroom en daarmee mogelijke instroom biedt, de slechts tijdelijke opvang van Dublinclaimanten te zijn. Wij waarderen het dat u de velen die hier onder vallen (wie is er de afgelopen jaren nog rechtstreeks vanuit Afrika naar Nederland gekomen?) (enkele weken) de gelegenheid geeft, tegelijk verzoeken wij u niet mee te werken aan de Dublinregeling, die onrechtvaardig is voor de landen in Zuid-Europa waar de vluchtelingen altijd het eerst aankomen, en die het voor de vluchtelingen zo goed als onmogelijk maakt om asiel te verkrijgen. Wij weten dat u voor de 24Uursopvang voor een deel afhankelijk bent van de staat, toch vragen wij u de samenwerking met staatsorganisaties als IND, DT&V en Vreemdelingenpolitie altijd kritisch te blijven overwegen. Wat betreft de BedBadBrood is Amsterdam immers ook ‘eigenwijs’ geweest tegenover de regering,  waarom ook niet wat betreft de Dublinregeling?

De Dublinregeling is een regeling die staatsrechtelijk niet deugt want die de landen van (onvermijdelijke) aankomst onrechtvaardig belast en die mensenrechtelijk niet deugt omdat het de vluchteling belet een eigen keuze te maken van het land van asielaanvraag en tegelijk door de overbelasting van de landen van aankomst een asielaanvraag zo goed als kansloos maakt. Daar komt nog bij de voor de vluchteling zeer ongunstige politieke situatie in sommige landen, zoals Italië en Griekenland.

Wij vragen u dringend uw eerder ingenomen standpunten te willen heroverwegen.
Met vriendelijke groet,

Ton Meurs, supporter We Are Here


Van: Klerks, Anne <A.klerks@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 10:51
Aan: ‘meursam@hotmail.com’
Onderwerp: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

Geachte heer Meurs,

Dank voor uw bericht van 19 juni jl. Wethouder Groot Wassink heeft mij gevraagd u te antwoorden. Excuses dat het antwoord enigszins vertraagd is.

Zoals ook is vermeld in de brief aan de raad van 6 juni jl. zijn er momenteel helaas nog geen extra opvangplekken. Tevens heeft het college na sluiting van de winteropvang, meerdere keren aangegeven geen noodopvang in te richten. Het beleid is dat er geen extra opvang komt, omdat we al meer dan 500 mensen hebben die we (gaan) begeleiden. We zijn hard op zoek naar nieuwe locaties om al deze 500 mensen op te kunnen vangen (de huur van de huidige 3 grote locaties loopt namelijk begin 2020 af). Helaas is dit een moeizaam proces gezien de vastgoed markt, bouwmarkt en de afstemming met de buurt.

Uw suggestie om gekraakte panden mee te nemen in onze zoektocht naar locaties, kan uiteraard alleen als de eigenaar van het pand hiermee akkoord gaat. 

Vanaf 1 juli gaat het nieuwe beleid wel van start. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat mensen die aan de criteria voldoen, begeleiding krijgen aangeboden door een NGO richting een duurzame oplossing waarbij opvang ondersteunend kan zijn. Als mensen niet meewerken dan kan de opvang worden beëindigd. Voor Dublin claimanten zal de opvang voor een korte periode zijn gericht op terugkeer naar het eerste Europese land. Doorstroom is nodig binnen de huidige opvang zodat er plekken vrij komen voor mensen die opvang nodig hebben.

We werken hierbij samen met verschillende NGO’s, de IND, DT&V en de Vreemdelingenpolitie.

Het college kan de mensen waar u in uw mail voor opkomt, dus helaas nog geen opvang geven. Indien er mensen zijn die hulp/begeleiding willen krijgen bij terugkeer naar hun land van herkomst of bij Dublin claimanten naar het eerste land, dan kunnen wij dit samen met DT&V aanbieden. De NGO’s die dossiers juridisch screenen of er kans is op legaal verblijf, zijn de komende maanden al druk bezet, dus dat duurt langer.

Indien mensen ziek zijn, kunnen zij zich wenden tot bijvoorbeeld een reguliere huisarts, de Kruispost of Dokters van de Wereld. In geval van ernstige medische problematiek kunnen deze organisaties contact opnemen met de GGD en het Vreemdelingenloket om na te gaan of direct onderdak in de gemeentelijke opvang mogelijk is. Er zal dan wel getoetst worden aan de criteria.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Van: Ton Meurs [mailto:meursam@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:14
Aan: Wethouder R. Groot Wassink
Onderwerp: Ontvangstbevestiging mail Wethouder Rutger Groot Wassink

   
  Amsterdam.nl  
Mail wethouder Rutger Groot Wassink
Naam Ton Meurs E-mail meursam@hotmail.com Uw bericht Amsterdam, 19 juni 2019 Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks, Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam
Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien. Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen. Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren: <Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. > Dus zelfs voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst. Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke zich momenteel nog met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten. Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen, omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef. Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen. Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn. U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,
Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede


(10 juli) Er was gisteren een reactie: De gemeente wordt volledig opgeslokt door de 24Uursopvang die 1 juli zou starten maar die nog op gang moet komen, het is moeilijk daar gebouwen voor te vinden.

Maar dat zijn verschillende dingen: Voor een Noodopvang zijn geen bijeenkomsten in de buurten nodig, er is gewoon een leeg gebouw nodig, en bijvoorbeeld kan de gemeente al contact opnemen met de eigenaar van het nu door vluchtelingen van @Wijzijnhier gekraakte Kuiperbergweg 26.

(22 juni) Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam laat vanochtend in een mail aan wethouder Groot Wassink weten deze dringende oproep te ondersteunen.
(25juni) Ook het ASKV heeft zich achter de dringende oproep en brief aan B&W voor NOODOPVANG voor ongedocumenteerden gesteld.
De nood is hoog.

Frans Zoer frans.zoer@hotmail.com
Za 22-6-2019 09:24
U; r.grootwassink@amsterdam.nl; anneklerks@hotmail.com

Hooggeachte wethouder Groot Wassink,
Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd.
Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is.
Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed,bad&broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan.
Met vriendelijke groet,
Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen

Amsterdam, 19 juni 2019

Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam

Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen,
ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat,
een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:

Dus zelfs voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke zich momenteel nog met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten.

Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is.
Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen, omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef.

Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede,

Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.